Rekommenderad kvävegödsling

  • Gödslingsrekommendationer nedan är riktlinjer från Jordbruksverket för 2014
  • Optimal kvävegiva förutsätter att vallfodret kan prissättas, oftast sker en skattning av värdet på rot innan skörd

Riktgivor för kvävegödsling

I tabellen nedan anges Jordbruksverkets riktgivor för ekonomiskt optimal kvävegödsling till vall. I tabellen anges bara rekommendationer för 20 och 40 % baljväxtandel, för andra baljväxtandelar kan nästa tabell studeras närmre. Skördenivån avser bärgad skörd efter skördeförluster.

Kvävegödsling gynnar gräset men kan minska klöverhalten och kvävefixeringen. Genom att minska kvävegivan till en blandvall förbättras förutsättningen för klöverplantorna i vallen.

Författare: Hulda Wirsén, HS Rådgivning Nord AB
Publicerad: 2014-01-14

Riktgivor för kvävegödsling till vall 2014 vid två, tre eller fyra skördar/år.
  Skörd, ton ts/ha
Gröda 6 7 8 9 10 11 12
Gräsvall, 2 skördar 125 145 165 185      
Blandvall, 2 skördar, 10 % klöver 115 130 150 165      
Blandvall, 2 skördar, 20 % klöver 90 100 115 130      
Blandvall, 2 skördar, 40 % klöver 40 45 50 55      
        
Gräsvall, 3 skördar   195 220 240 260 275  
Blandvall, 3 skördar, 10 % klöver
175 200 215 235 250  
Blandvall, 3 skördar, 20 % klöver   145 165 180 195 205  
Blandvall, 3 skördar, 40 % klöver   90 100 110 115 125  
        
Gräsvall, 4 skördar   225 250 270 290 305 320
Blandvall, 4 skördar, 10 % klöver
205 225 245 260 275 290
Blandvall, 4 skördar, 20 % klöver   170 190 205 220 230 240
Blandvall, 4 skördar, 40 % klöver   100 115 120 130 135 145
Gräsdominerad betesvall på åker: 25-35 kg N/ha och avbetning      
Vitklöverdominerad betesvall på åker: 0-20 kg N/ha och avbetning      
Total kvävegiva till betesvall bör inte överstiga 150 kg N/ha och år      
Relativ kvävegödsling till blandvall vid olika målnivåer för klöverhalt jämfört med gräsvall. Relativ gödsling till gräsvall = 100.

Relativ kvävegödsling till blandvall jämfört med gräsvall
Önskad klöverhalt % <10 10 20 30 40 50 >50
Rel kvävegiva, 2 skördar 100 90 70 50 30 0 0
Rel kvävegiva, 3 eller 4 skördar 100 90 75 60 45 30 0

 

Kvävegödsling av slåttervall

Definitonsmässigt är ekonomiskt optimal gödsling den gödslingsinsats där skördevärdet för det sist tillförda kilot är lika stort som kostnaden för insatsen. Ändrade prisförhållanden leder därför till ändrad optimal gödsling.

Optimal kvävegiva förutsätter att vallfodret kan prissättas, oftast sker en skattning av värdet på rot innan skörd. Fler skördar ger högre näringsmässig kvalitet, därmed bedöms det vara logiskt att värdet på fodret är högre vid tre skördar än vid två skördar. Kväverekommendationerna för slåttervall är grundade på relativt gammalt försöksmaterial som utgår ifrån gödslingsförsök i gräsvall. En korrelation av kvävegivan har gjorts för att nå en viss klöverandel och baseras på erfarenheter från norra Sverige. Rekommendationerna för fyra skördar i tabell 1 baseras på bedömningar utifrån slåttervall med tre skördar.

Klöverandelen påverkar kvävebehovet, här blandvall med kärringtand.
Foto: Linda af Geijersstam
Optimal kvävegiva och skördenivå vid olika antal skördar och olika prisförhållanden till gräsvall.

Antal skördar Pris
kr/kg ts
N-pris
kr/kg
Opt N-giva
kg/ha
Nettoskörd
kg/ha
2 skördar 0,60 9,00 176 8 466
2 skördar 0,70 9,00 187 8 616
2 skördar 0,60 11,00 157 8 189
3 skördar 0,70 9,00 228 7 740
3 skördar 0,80 9,00 245 7 930
3 skördar 0,70 11,00 197 7 341

 

 

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Strategier för kvävegödsling  Fosforgödsling  Kaliumgödsling  Svavel- och magnesiumgödsling  Gödselslag  Värdering av stallgödsel  Gödsel och växthusgaser  Bristsymtom  Baljväxtandelar

Biblioteket

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2018 (pdf)

Räknehjälpen

Gödsling

Externa länkar

Greppa Näringen